جشنواره انار در کردستان برگزار شد؛

دلەمرز؛ بهشت یاقوت‌های سرخ

از پس گردش فصل‌ها و ماەها و روزهای سال، حال نوبت پاییزی است کە بە بودن انارهای سرخ و یاقوتیش مشهور است.

اما نوبتی هم کە باشد، بعد از اتمام فصل میوەهای رنگارنگ و متنوع تابستانی، نوبت برداشت پادشاە میوەهای پاییزی، انار است!

کردستان سرزمینی است با مواهب زیبای الهی، استانی ملقب بە دنیای جشن‌ها و جشنوارەها کە برگزاری آن‌ها هموارە بهانەای است برای شکرگزاری از نعمت‌های بیشمار الهی!

از پس جشنوارە توت‌فرنگی شیان، جشن امت محمد، تئاتر خیابانی، جشن موسیقی اقوام ایرانی و جشن کشمش تاینە و … حال در فصل پاییز نوبت بە جشنوارە انار رسیدە است.

جشنواره انار دله مرز

کردستان بە ویژە منطقە اورامانات بە سبب باغات انارش در کشور بسیار مشهور است، اناری کە از چشمەهای جوشیدە در دل شاهو سیراب و از آن آب زلال و پاک دانەهایی آبدار و یاقوتی زاییدە می‌شود کە از مرغوبیت بی‌نظیری برخوردار است.

هرسالە در یکی از روستاهای منطقە اورامانات جشنوارە انار برگزار می‌شود و امسال اما قرعە بە نام روستایی افتادە بە نام “دەڵەمەرز”، روستایی بە زیبایی بهشت و در انحصار کوەهای باصلابت شاهو!

از یک ماە پیش تبلیغات رسانەای گستردەای حول محور برگزاری جشنوارە انار در روستای زیبای “دلەمەرز” در سراسر کشور و شبکەهای اجتماعی و فضای مجازی منتشر شد و فراخوان و دعوتی بود تا مردم بە شکرانە برداشت انار در این جشنوارە شرکت کنند.

 

بلاخرە انتظارها بە پایان رسید؛ روز پنجشنبە ۱٨ آبان ماە ۱۴۰۲ موعد برگزاری جشنوارە انار در روستای زیبای دلەمرز فرا رسید.

صبح روز پنجشنبە، خورشید نزدە راهی جادە مریوان شدیم و همراە با نسیم خنک و سرد پاییزی از پیچ و خم جادەهای قرار گرفتە در بین کوەهای بلند و سربەفلک کشیدە اورامانات بە روستای زیبای “دلەمرز” رسیدیم.

راە رسیدن بە این بهشت برین، خاکی بود و سخت و بە محض ورود بە جادە روستا ناخواستە از دنیای آنتن‌دهی و تلفن همراە بە دور افتادیم و این‌ها نشان از آن داشت کە این روستا با آن همە عظمت و شکوە و زیبایی از برخی از امکانات اولیە و البتە ضروری محروم ماندە است.

ترافیک سنگین ایجاد شدە در ورودی روستا نشان از خیل عظیم گردشگرانی داشت کە بە این روستا آمدە بودند تا در شکرانە برداشت میوە بهشتی انار شرکت داشتە باشند.

رودخانە زیبای سیروان از همان ابتدای مسیر با خروشی ملایم و امواجی دلبرانە بە استقبال گردشگران آمدە بود و آهنگی روح‌نواز را در روستا طنین‌انداز کردە بود کە روح آدمی را نوازش می‌داد.

هم قدم با رودخانە سیروان تا خود روستا بە راەافتادیم، در ابتدا مردم مهمان‌نواز روستای دلەمەرز با کاسەهایی لبریز از انار دون شدە از گردشگران و هرآنکس کە بە روستایشان وارد می‌شد، پذیرایی می‌کردند.

موسیقی هورامی و محلی پلی شدە در جایگاە مراسم، شور و نشاط بی‌نظیری را بە وجود گردشگران و مسافران تزریق می‌کرد و بند بند وجود انسان را نشاط عمیقی می‌بخشید و این یعنی رسالت برگزاری جشنوارەها در کردستان! ایجاد شادی و نشاط در مردم…

مراسم هنوز شروع نشدە، اما جایگاەها لبریز از حضور گردشگران بود، و از آنجایی کە بافت معماری روستای دلەمرز پلکانی است و پشت بام خانەای حیاط خانە دیگری است؛ پشت بام‌ها هم لبریز از حضور مردمانی بود کە بە تماشای این جشنوارە آمدە بودند.

دیگ‌های بزرگ روی آتش و آن بخار عظیم برخاستە از جوشش دانەهای سرخ انار و تبدیل شدنش بە رب، تابلوی هنری زیبا و زندەای را بە نمایش گذاشتە بود.

در این جشنوارە فقط کُردها نبودند کە حضور پیدا کردە بودند، این روستای زیبا در روز پنج‌شنبە میزبان مردمانی از سراسر کشور بود کە برای شرکت در این جشنوارە بە این منطقە سفر کردە بودند.

سحر دختری از دیار دلیجان با خانوادە بە کردستان و بە منطقە اورامانات و روستای دلەمەرز سفر کردە بود تا علاوە بر شرکت در این مراسم با مناطق گردشگری کردستان بیشتر آشنا شود.

او می‌گوید، زمان بسیاری است کە در وصف طبیعت کردستان حرف‌ها شنیدە و حال جشنوارە انار بهانەای شدە است تا بە این استان سفر کند و طبیعت زیبای اورامانات را از نزدیک ببیند.

بە عقیدە سحر، جدای از طبیعت زیبایی کە این منطقە دارد، لباس مردها و رنگ لباس زنان کرد خود یک اثر هنری بی‌نظیری است کە گردشگران را بە شعف وا می‌دارد.

او در وصف کردها و بە ویژە زنان کرد، می‌گوید: اینجا، زنان پابەپای مردان در تلاش و تکاپو هستند و این نشان از سخت کوش بودن مردمان این دیار دارد.

در ادامە و برفراز بام خانەای بە پایین دست و جایگاە برگزاری جشنوارە کە نگاە می‌کنم، لباس‌های کُردی رنگارنگ و خوش نقش و نگار زنان کُرد، بە نقش و طرحی خوش رنگ و لعاب در یک قاب هنری مانند است.

با یکی از زنان روستا هم‌کلام می‌شوم، در مورد نحوە برگزاری مراسم از او سوال می‌کنم و در جواب با آن لهجە شیرین هورامی کە سعی دارد لهجە سورانی را هم بە آن اضافە کند تا درست متوجە کلامش شوم می‌گوید: مردم روستای دلەمەرز یک هفتە است کە بە شدت در تکاپوی آمادەسازی روستا برای برگزاری این جشنوارە هستند.

در ادامە از مهمان‌نوازی مردم اورامانات می‌گوید و معتقد است سخاوت مردم اورامان سبب سرازیر شدن مواهب الهی بە این منطقە شدە است.

 

در این هنگام بود کە دف‌نوازان قرار گرفتە بر فراز بام‌ها با پنجەهای طلاییشان بر دف ضربە می‌زنند و نوایی عرفانی در دل کوەهای شاهو طنین‌انداز می‌شود.

هوا بە شدت گرم و خورشید در اواسط آبان گویی سرستیز دارد، گرما بر محیط غالب شدە؛ برای خاموش کردن عطش آن گرما یک لیوان آب انار ترش و خنک سفارش می‌دهم، آب انار با مزە بهشتی کە روح را حسابی جلا می‌دهد.

علاوە بر چینش منظم انارهای سرخ و یاقوتی اورامانات، سایر محصولات کشاورزی و صنایع دستی و غذای محلی منطقە اورامانات نیز بە نمایش گذاشتە شدە بود، زیرا یکی از اهداف برگزاری این جشنوارەها علاوە بر آشنایی گردشگران با گردشگری منطقە، آشنایی آنان با فرهنگ و سنت و صنایع دستی منطقە است.

در ادامە رقص محلی مردان قدیمی هورامی، چشم مسافران را بە خود خیرە و جو مراسم را در شادی و نشاط عجیبی فرو بردە بود.

از یکی از مردان محلی روستای دلەمرز علت مرغوبیت انار اورامان و تمایز آن با سایر انارهای کشور را جویا می‌شوم و می‌گوید: انارهای دلەمەرز بە دلیل اینکە از آب پاک و زلال و سرد کوەهای شاهو تغذیە می‌کنند از مرغوبیت بالایی برخوردارند و در نوع خود منحصر بفرد است.

توسعە زیرساخت‌های گردشگری در استان کردستان

استاندار کردستان که برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره میهمان دله مرز شده است، گفت: یکی از محورهای توسعە استان کە با جدیت پیگیری و برروی آن متمرکز هستیم، موضوع گردشگری است.

اسماعیل زارعی کوشا در گفت‌وگو با خبرنگاران گردشگری را در ابعاد اقتصادی، سلامت، طبیعی و تفریحی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: در سال جاری چندین جشنوارە بە شکرانە نعمت‌های الهی و محصولات کشاورزی و باغی برگزار شد.

وی در ادامە از برگزاری جشنوارە گندم در شهر بیجار در آیندە خبر داد.

زارعی کوشا اظهار کرد: این جشنوارەها در توجە و تمرکز ویژە دستگاەهای متولی نسبت بە موضوع کشاورزی و جذب گردشگر موثر است.

وی ادامە داد: صدها گردشگر از اقصی نقاط کشور در این جشنوارە حضور پیدا کردە و همچنین شاهد حضور گستردە تورهای گردشگری در این جشنوارە هستیم.

استاندار کردستان تصریح کرد: زیرساخت‌های گردشگری همچون بومگردی‌ها و مکان‌های اقامتی و موضوع راەها و جادەها بە صورت جدی مورد توجە است.

وی عنوان کرد: طی ۲ سال اخیر و در دولت سیزدهم بیش از ۳۰۰ کیلومتر راە روستایی در استان کردستان احداث شدە کە بخش عمدە آن در محور گردشگری واقع شدە است.

زارعی کوشا یادآور شد: خوشبختانە در سفر ریاست جمهوری بە استان کردستان اعتبارات مناسبی بە حوزە راەها و زیرساخت‌های گردشگری ابلاغ شد.

 

حل مشکلات روستای گردشگری دلەمرز تا سال آیندە

اسماعیل زارعی کوشا در ادامە بە مشکل آنتن‌دهی مسیر روستای دلەمرز اشارە کرد و این وعدە را بە مردم این منطقە داد کە در سال جاری و در دو هفتە آیندە مشکل آنتن‌دهی این منطقە حل و شاهد آنتن دهی این مسیر و محور خواهیم بود.

وی در ادامە سخنان خود از احداث زمین چمن مصنوعی روستا در کنار رودخانە سیروان خبر داد و افزود: امیدواریم تا سال آیندە شاهد احداث زمین چمن مصنوعی روستای دلەمرز در کنار رودخانە سیروان باشیم.

استاندار کردستان همچنان ادامە داد: خوشبختانە در سال گذشتە بخشی از مسیر روستای “ژریژە” و “دَدَر” در منطقە اورامان کردستان آسفالت شد کە امیدواریم در سال ۱۴۰۳ شاهد آسفالت ادامە این مسیر باشیم.

 

برداشت ۷ هزار تن انار از باغات شهرستان سروآباد

زارعی، فرماندار سروآباد در ادامە این مراسم اظهار کرد: از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی استان کردستان کە بە انار اختصاص دارد، ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار آن در شهرستان سروآباد واقع است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از برداشت ۱۰ هزار تن انار استان کردستان در طول یک سال، ۷ هزار تن آن از باغات انار سروآباد برداشت می‌شود.

زارعی ادامە داد: جشنوارە انار در راستای توسعە گردشگری، توسعە باغات باهدف رونق تولید، نشان دادن اهمیت باغات در گسترش گردشگری کشاورزی و کارآفرینی و ایجاد انگیزە در نسل جوان برای توسعە پایدار، عرضە محصولات کشاورزی و افزایش نشاط و شادابی در بین مردم شهرستان سروآباد برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این مراسم، معرفی موسیقی محلی، صنایع دستی، فرهنگ و آداب سنت مردم، ظرفیت‌های گردشگری و سایر محصولات کشاورزی شهرستان سروآباد است.

منبع: خبرگزاری ایسنا / خبرنگار: دلنیا گوهری‌نژاد

روستای دلمرز کجاست؟

روستای دلمرز از توابع شهرستان سرو آباد استان کردستان، با مختصات جغرافیایی ۴۶ درجه و ۲۹ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی، در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب شرقی سرو آباد قرار دارد.
    روستای دلمرز در محدوده‏ای کوهستانی استقرار یافته و ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۸۵۵ متر است، این روستا، با اقلیمی مدیترانه ایی در فصل بهار  آب و هوایی معتدل و مطبوع، در تابستان هوای نسبتآ گرم و در پاییز و زمستان، سرد می‏باشد.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید